Dokonywanej przez Europrofil Sp. z o.o. w Olsztynku
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stanowią ogólne warunki umów sprzedaży w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych przez Europrofil Sp. z o.o. w Olsztynku jako Sprzedającego. 
1.2. Postanowień OWS nie stosuje się, gdy Kupującym jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową. 
1.3. Użyte w dalszej części OWS określenia oznaczają:
- OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Europrofil Sp. z o.o. w Olsztynku; 
- Umowa –  zgodnie oświadczenie woli Stron o zawarciu transakcji polegające na złożeniu przez Kupującego zamówienia, którego realizację potwierdzi Sprzedający,
- Sprzedający - Europrofil Sp. z o.o. w Olsztynku;
- Kupujący - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent Europrofil Sp. z o.o. w Olsztynku);
- Strony - Sprzedawca i Kupujący łącznie;
- Towar - wyroby produkowane i sprzedawane przez Europrofil Sp. z o.o. w Olsztynku.
1.4. Niniejsze OWS oraz podpisane przez Sprzedającego zamówienie stanowią kompletne i jedyne uregulowanie umowne wiążące strony w zakresie sprzedaży towarów, usług i dostaw. 
1.5. OWS stanowią integralną część ofert oraz umów sprzedaży, usług i dostaw zawieranych przez Europrofil Sp. z o.o. 
w Olsztynku. 
1.6. W szczególnych przypadkach, strony mogą zawrzeć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, aneks dookreślający szczegółowe warunki współpracy lub odrębną umowę sprzedaży określającą odmienne warunki od zawartych w OWS. 
1.7. Zawarcie aneksu lub odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie OWS tylko w zakresie uregulowanym w nich w sposób odmienny niż w OWS.
1.8. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWS.

2. Zawarcie umowy, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy 
2.1. W celu zawarcia umowy Kupujący składa Sprzedającemu pisemne zapotrzebowanie na usługę lub towar ze wskazaniem rodzaju towaru, jego ilości, oczekiwanego terminu i warunków dostawy. 
2.2. Sprzedający przedstawia Kupującemu ofertę sprzedaży w postaci opatrzonego datą zamówienia zawierającego ceny usług lubi towarów,  proponowany termin i formę dostawy. Złożenie przez Kupującego podpisanego przez uprawnioną do jego reprezentowania osobę zamówienia jest dla Kupującego wiążące.
2.3. Umowa jest zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia podpisanego w oryginale przez osoby upoważnione do reprezentowania Sprzedawcy.
2.4. Wyłącza się wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
2.5. Wszelkie ustne  zapewnienia,  przyrzeczenia  i  gwarancje składane ustnie przez pracowników czy przedstawicieli Sprzedawcy w związku ze złożeniem zapotrzebowania, oferty lub zamówienia  nie są wiążące i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy. 
2.6. Strony mają prawo odstąpić od wykonania umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej. Siła wyższa jest rozumiana jako zdarzenie nadzwyczajne, nie dające się przewidzieć, niezależne od Stron, a któremu Strony nie były w stanie zapobiec, takie jak strajk, konflikt zbrojny, katastrofa naturalna, eksplozja, pożar, awaria, itp., a także wydanie aktu ustawodawczego lub fakt obowiązywania stanu prawnego, który sprawia, że wykonanie umowy jest niemożliwe lub zmienia treść świadczenia Stron w taki sposób, że Umowa traci, w całości lub w części, ekonomiczne znaczenie dla jednej lub obu Stron. Odstąpienie którejkolwiek ze stron od umowy z powodu siły wyższej strony nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek  wzajemnych roszczeń. 
2.7. Sprzedawca jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy w całości lub w części, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu oraz bez obowiązku zapłaty na rzecz Kupującego jakiegokolwiek odszkodowania za jakąkolwiek szkodę stąd wynikłą, jeżeli: 
a) Kupujący mimo upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty opóźnia się z dokonaniem zapłaty lub części zapłaty lub odmawia dokonania zapłaty, 
b) Kupujący składa wniosek o odroczenie lub zawieszenie płatności albo wniosek o ogłoszenie upadłości albo jeżeli osoba trzecia składa wniosek o ogłoszenie upadłości Kupującego albo jeżeli Kupujący jest niewypłacalny,
c) Kupujący nie wykonuje, nie wykonuje w całości, nienależycie wykonuje albo nie wykonuje w terminie jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań względem Sprzedawcy wynikających z umowy i mimo żądania prawidłowego wykonania zobowiązania Kupujący nie zastosuje się do treści żądania w ciągu 7 dni od wezwania. 
2.8. Kupujący jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy w całości lub w części, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu oraz bez obowiązku zapłaty na rzecz Sprzedającego jakiegokolwiek odszkodowania za jakąkolwiek szkodę stąd wynikłą, jeżeli: 
a) Sprzedawca składa wniosek o ogłoszenie upadłości albo jeżeli osoba trzecia składa wniosek o ogłoszenie upadłości Sprzedawcy,
b) Sprzedawca nie wykonuje swoich zobowiązań względem Kupującego wynikających z umowy i mimo żądania prawidłowego wykonania zobowiązania Sprzedawca nie zastosuje się do treści żądania w ciągu 7 dni od wezwania. 
2.9. Na wniosek Kupującego umowa może zostać rozwiązana przez Strony, o ile uzyska uprzednią pisemną zgodę Sprzedawcy. Jeżeli Sprzedawca zgadza się na wypowiedzenie Umowy, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kary umownej z tytułu wypowiedzenia umowy w wysokości 25% wartości netto usług lub towarów, które zostały zamówione, lecz jeszcze nie były zrealizowane lub dostarczone. 
2.10. W sytuacji rozwiązania umowy za zgodą Sprzedawcy, jeżeli Kupujący wcześniej odebrał towary od Sprzedawcy, lecz nie zapłacił za nie, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć towary z powrotem do magazynu Sprzedawcy na swój własny koszt i ryzyko, chyba że Kupujący zapłaci za odebrane towary i ureguluje należność wynikającą z kary umownej. 

3. Cena i warunki płatności 
3.1. Cena za sprzedawaną usługę lub towar będzie określona przez Sprzedawcę każdorazowo w Zamówieniu 
i obowiązuje dla ilości usług/ towaru w nim wskazanej przez okres 30 dni od daty jaką opatrzone jest zamówienie. 
3.2. Wszystkie ceny podawane są bez VAT, podatków, opłat administracyjnych, ceł oraz ewentualnych kosztów transportu. 
3.3. Jeżeli cena jest podana w Zamówieniu w innej walucie niż PLN, przyjmuje się, ż cena została ustalona w PLN przeliczając ją na złote wg średniego kursu sprzedaży danej waluty w NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
3.4. Koszty wynikające z innych niż cena towaru elementów transakcji – np. kosztów transportu, ceł lub innych obowiązkowych opłat, każdorazowo określone zostaną przez Sprzedawcę w Zamówieniu.
3.5. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki VAT lub określonych w Zamówieniu kosztów ceł lub innych obowiązkowych opłat, zmian kursu walut, nawet po zawarciu Umowy, Sprzedawca jest uprawniony do odpowiedniego podwyższenia ceny, a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty podwyższonej ceny. 
3.6. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności z tytułu sprzedaży i ewentualnej dostawy w terminie wskazanym w wystawionej przez Sprzedającego fakturze VAT. 
3.7. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na konto bankowe Sprzedawcy. Kupujący nie jest uprawniony do upustu, potrącenia ani odroczenia zapłaty. 
3.8. W przypadku nieokreślenia przez Kupującego tytułu dokonanej płatności, Sprzedawca jest uprawniony do zaliczenia danej płatności na poczet wymagalnego zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy.
3.9. W przypadku płatności dokonywanych przez Kupującego z opóźnieniem, Sprzedający jest uprawniony, bez względu na odmienną dyspozycję Kupującego, do zaliczenia danej płatności w pierwszej kolejności na związane z nią odsetki za opóźnienie.
3.10. Jeżeli Sprzedawca uzna, że sytuacja finansowa Kupującego tego wymaga, Sprzedawca jest uprawniony do żądania przedpłaty, a Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zadośćuczynić żądaniu Sprzedawcy. W oczekiwaniu na przedpłatę Sprzedawca może powstrzymać się z wykonaniem Umowy w całości lub w części. 
3.11. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 
3.12. W przypadku opóźnienia w zapłacie lub częściowej zapłaty, jak też w sytuacji, gdy Kupujący nie wypełnia innych obowiązków ciążących na nim względem Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się z dalszą realizacją usług lub dalszymi dostawami towarów lub do uzależnienia dalszych usług lub dostaw od wcześniejszej zapłaty odpowiedniej kwoty. 
3.13. Jeżeli Kupujący lub jego pełnomocnik, mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbiera towar oraz transportuje lub wysyła go do kraju niewchodzącego w skład Unii Europejskiej, zobowiązany jest przedłożyć Sprzedawcy wymaganą przepisami podatkowymi kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz z którego wynika tożsamość towaru dostarczonego przez Sprzedawcę z towarem wywiezionym poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli dokument ten nie zostanie przez Kupującego przedstawiony w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym odebrania towarów, Sprzedawca obciąży Kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczanych towarów, wraz z należnymi odsetkami. Jeżeli dokument ten zostanie następnie przedstawiony przez Kupującego, Sprzedawca skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.
3.14. W przypadku dostawy z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa Unii Europejskiej, Kupujący zobowiązany jest podać Sprzedawcy swój ważny numer identyfikacji dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, pod jakim prowadzi działalność na terenie innego niż Polska kraju Unii Europejskiej oraz przedstawić dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że dostarczone przez Sprzedawcę towary zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w szczególności: dokumenty przewozowe otrzymane przez przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium Polski, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa Unii Europejskiej.  W sytuacji braku listu przewozowego wskazanego powyżej Kupujący zobowiązany jest przedstawić inne dokumenty jednoznacznie potwierdzające dostarczenie towarów do odbiorcy w kraju docelowym. Jeżeli powyższe dokumenty nie zostaną przedstawione przez Kupującego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym odebrania towarów, Sprzedawca obciąży Kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczanych towarów, wraz z należnymi odsetkami. Jeżeli dokument ten zostanie następnie przedstawiony przez Kupującego, Sprzedawca skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.
3.15. Sprzedający może wg własnego uznania dokonać sprzedaży poza terytorium Polski z naliczeniem podatku VAT, a po przesłaniu przez Kupującego dokumentów potwierdzających opuszczenie terytorium Polski i dotarcie do miejsca przeznaczenia, dokonać stosownej korekty faktury i dokonać odpowiedniego zwrotu kwoty z pierwotnej faktury lub dokonać stosownej kompensaty z należnościami przysługującymi mu od Kupującego. 

4. Dostawa, przejście ryzyka, odbiór towaru, reklamacje
4.1. W braku innych pisemnych ustaleń między stronami przyjmuje się, że wszystkie dostawy wykonywane są ex works (Incoterms 2010), a zatem dostawę uznaje się za dokonaną w momencie postawienia towarów do dyspozycji Kupującego w siedzibie Sprzedawcy. 
4.2. Towar jest wydawany osobie odbierającej dostawę wyłącznie po przedstawieniu upoważnienia (zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego upoważnionego, lub innego dokumentu ze zdjęciem) podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Kupującego.
4.3. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w terminie wskazanym w Zamówieniu, a w przypadku, gdy Kupujący nie odbierze towarów, Sprzedawca jest uprawniony do magazynowania nieodebranych towarów na koszt i ryzyko Kupującego lub do odstąpienia od umowy. 
4.4. W sytuacji, gdy dostawa wykonywana jest na warunkach ex works ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą postawienia towaru do dyspozycji Kupującemu, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego z chwilą postawienia towaru do dyspozycji przewoźnikowi.
4.5. W przypadku, gdy towar dostarczany jest Kupującemu przez Sprzedawcę, Kupujący jest zobowiązany rozładować towary dostarczone do uzgodnionego miejsca dostawy tak szybko, jak to możliwe, na swój koszt i ryzyko. W sytuacji opóźnienia w rozpoczęciu rozładunku towarów przekraczającego 0,5 h od ustalonej godziny dostawy, Sprzedawca może dokonać rozładunku na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedawca w żadnym przypadku nie jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru po rozładunku. 
4.6. W przypadku, gdy towar dostarczany jest Kupującemu przez Sprzedawcę, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą rozpoczęcia przez Kupującego rozładunku.
4.7. Jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia dostarczonego przez Sprzedawcę towaru w swoim magazynie, jest zobowiązany do poniesienia kosztów transportu towaru z powrotem do Sprzedającego, a następnie do ponoszenia kosztów magazynowania towaru zgodnie z ustępem 4.3. 
4.8. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru na środek transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.
4.9. W terminie pięciu dni od zrealizowania usługi lub dostarczenia towarów Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia usług lub towarów i stwierdzenia, czy istnieją różnice w stosunku do ustaleń przyjętych w umowie, 
w tym wymagań ilościowych i jakościowych. Jakiekolwiek reklamacje powinny być zgłoszone Sprzedawcy w formie pisemnej w ciągu pięciu dni roboczych od dnia realizacji usługi lub dostawy, pod rygorem utraty możliwości ich zgłaszania. Po zbadaniu usługi lub towaru podpisany zostanie dokument jego wydania (Wz). Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z umową i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym i dokładnym zbadaniu towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
4.10. W przypadku reklamacji, Kupujący jest zobowiązany do zatrzymania towaru będącego przedmiotem reklamacji 
i udostępnienia go Sprzedawcy w celu zbadania. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.
4.11. Złożenie reklamacji nie jest podstawą do wstrzymania zapłaty za zrealizowane usługi lub dostarczone towary, 
w tym również za usługę i towar będące przedmiotem reklamacji. 
4.12. Reklamacje dotyczące wad, których wykrycie nie było możliwe w ramach sprawdzenia, o którym mowa w ust. 4.9. powinny być zgłoszone Sprzedawcy w formie pisemnej w terminie dziesięciu dni od ich wykrycia, jednak nie później niż w terminie roku od dostawy, pod rygorem utraty możliwości ich zgłaszania. Jakiekolwiek kroki prawne muszą zostać podjęte w ciągu roku od złożenia reklamacji w wyżej wskazanym terminie, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z wykrycia wady. 
4.13. Wymagania jakościowe lub normy jakościowe odnoszące się do  realizowanych usług i towarów dostarczanych przez Sprzedawcę muszą być wyraźnie określone w zamówieniu. Nieznaczne odmienności i różnice w jakości, kolorze, rozmiarze lub zarysowania – typowe w danej branży lub technicznie nie do uniknięcia – nie są uważane za wady i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji, rozwiązania umowy ani domagania się odszkodowania. 
4.14. Rozpatrzenie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w ciągu 10 dni roboczych, po sprawdzeniu jakości usługi lub oględzinach reklamowanego towaru przez Sprzedawcę. Sprzedający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy technicznej w celu potwierdzenia istnienia wady – w takim przypadku rozpatrzenie reklamacji nastąpi po uzyskaniu ekspertyzy. 
4.15. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt ponownie zrealizować usługę lub wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli realizacja usługi lub wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji usługi lub wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

5. Odpowiedzialność, rękojmia, gwarancja
5.1. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
5.2. Kupujący nie  może powoływać się na wady towaru w przypadku stosowania przez siebie niewłaściwego procesu technologicznego złego doboru materiału i jego zakupu w stosunku do wymagań procesów i dokumentacji technicznej. 
5.3. Odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto usługi lub towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Kupującego korzyści. 
5.4. Sprzedawca udziela gwarancji jakości sprzedanych towarów na okres 24 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na towarze, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty sprzedaży.
5.5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają po upływie 6-ciu miesięcy, licząc od dnia kiedy towar został Kupującemu wydany.
5.6. Dostarczony towar pozostaje wyłączną własnością Sprzedawcy do czasu zapłaty przez Kupującego pełnej ceny zgodnie z umową. Do tego czasu Kupujący jest zobowiązany do przechowania i do oddzielenia dostarczonego towaru jako będącego przedmiotem własności Sprzedawcy oraz do stosownego zabezpieczenia i ubezpieczenia towaru.

6. Postanowienia końcowe 
6.1. Kupujący nie może przelać ani przenieść jakichkolwiek praw, obowiązków lub stosunków prawnych wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. 
6.2. Informacje handlowe Sprzedawcy, które Kupujący uzyskał od lub w imieniu Sprzedawcy, są ściśle poufne. Kupujący nie jest uprawniony do wykorzystania lub do ujawniania tych informacji osobom trzecim. 
6.3. Do umowy i OWS właściwym jest prawo polskie.
6.4. Wszelkie spory między Stronami będą rozstrzygane przez sąd, który jest miejscowo właściwy dla Sprzedawcy. 
6.5. W przypadku innych wersji językowych OWS, przeważa polska wersja językowa. 
6.6. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

OWS Europrofil PL.pdf

Nasze produkty
Odzyskaliśmy

6.976

ton plastiku PVC

Wytworzyliśmy

3605.4

tys eco produktów

Posadziliśmy

410

drzew owocowych

Dajemy drugie, trzecie i kolejne życia odpadom PVC, z których utylizacją jest naprawdę duży problem na świecie.

Robimy to w samym środku "Zielonych Płuc Polski", nie szkodząc środowisku.